BRAŇME NORMÁLNÍ SVĚT

protože nikdo jiný to za nás neudělá

Jsme hnutí občanů, které si dalo za cíl hájit tradiční konzervativní hodnoty a společenský řád tak, jak jsme zvyklí ve středoevropské zemi s křesťanskými tradicemi a s mezigenerační odpovědností.

 

Náš program vychází ze tří základních programových směrů, sice:

Braňme normální svět

Bohatství vzniká z práce

Žijeme v České republice

 

Náš program je rozdělen do kapitol

PRO NAŠI ZEMI

PRO NÁŠ KRAJ

PRO NAŠE OBČANY

PRO NAŠI ZEMI

V rámci aktuální situace v naší zemi zastáváme následující pevná stanoviska:

 

 • 1. Je nutné zabývat se vystoupením z EU.
 • 2. Chceme si trvale udržet Českou korunu, ne jednotné Euro.
 • 3. Migrantům se má pomáhat v jejich zemích, ne je drasticky transportovat do Evropy, která pak musí komplikovaně plnit jejich kulturní, sociální a ekonomické požadavky.
 • 4. O České republice by se mělo rozhodovat v Praze, nikoliv v Bruselu.
 • 5. Jsme hrdí Češi, Moraváci a Slezané, ne uniformní a průměrní občané EU.
 • 6. Je potřebné posílit postavení severní Moravy a Slezska v rámci ČR.
 • 7. Předcházejme nízké kvalitě dovážených potravin, co největší vlastní potravinovou soběstačností.

PRO NÁŠ KRAJ

Základní programové priority pro Moravskoslezský kraj:

 

 • 1. Dostupná zdravotní péče pro všechny, vč. pohotovostní lékařské služby a ordinací se základní zubní péčí.
 • 2. Odmítáme jakoukoliv novou vojenskou základnu na území MS kraje.
 • 3. Nechceme v kraji nová pobytová azylová a záchytná centra pro uprchlíky. Tato centra by měla být především podél vnější hranice EU, kde mají svá opodstatnění.
 • 4. Chceme konečně dořešit ekologickou zátěž z předešlých let, protože kvalita životního prostředí zásadně ovlivňuje míru zdraví obyvatelstva.
 • 5. Je nutné podporovat cestovní ruch a přilákat do regionu návštěvníky ze široké přeshraniční oblasti.
 • 6. Chceme do MS kraje přesídlit některá ministerstva, především Ministerstvo životního prostředí a tím zajistit intenzivní správu problematických lokalit v kraji.
 • 7. Zvýšíme prestiž MS kraje v rámci zemí V4. MS kraj má coby „trojmezí“ ideální polohu pro investory.

PRO NAŠE OBČANY

Program pro jednotlivé resorty kraje:

 

Ochrana a bezpečnost

 • 1. Více policistů v ulicích.
 • 2. Nechceme nová pobytová azylová centra na území kraje.
 • 3. Přeshraniční spolupráce při zabezpečení státní hranice (snížení bezpečnostního a zdravotního rizika).
 • 4. Nechceme žádné nové vojenské základny na území MSk.

 

Životní prostředí a ekologie

 • 1. Přemístění ministerstva životního prostředí do Ostravy (zvýšení prestiže MSk).
 • 2. Odstranění ekologické zátěže vzniklé těžkým průmyslem a vlivem důlní činnosti (splnění smluvního závazku vlády a SFŽP vůči MSk).
 • 3. Ochrana ovzduší a vodních zdrojů (spalovny pouze mimo obytné lokality).
 • 4. Aktivní jednání s polskou stranou zejména o snížení znečišťování z polské strany (monitorování v rámci V4).

 

Školství a sport

 • 1. Podpora učňovského školství, technických oborů a řemesel (návaznost na potřeby MSk).
 • 2. Zavedení nových stipendijních programů pro regionální firmy na výchovu učňů a řemeslníků (vč. tzv. umístěnek).
 • 3. Podpora mládežnického sportu, a to jako prevence kriminality mládeže s přihlédnutím na pozitivní zdravotní faktory (evropský program boje proti nadváze).

 

Finance

 • 1. Zvýšení transparentnosti investičních akcí a omezení klientelismu.
 • 2. Nezávislý audit ve všech příspěvkových organizacích a firmách s účastí MSk.
 • 3. Podpora lokálních podnikatelů a snížení byrokratické zátěže. Zavedení vícekriteriálních výběrových řízení.

 

Průmysl a obchod

 • 1. Covid-19 nemůže být hlavním kritériem pro urychlené ukončení těžby a zavření dolů OKD. Do doby vytvoření nových pracovních míst a provedení odpovídající rekvalifikace zde zaměstnaných pracovníků nesmí být překotně ukončena těžba, když v opačném případě by útlumová politika ochromila Karvinsko.
 • 2. Chceme do Ostravy přesunout některá ministerstva (tvorba pracovních míst, zvýšení prestiže Moravskoslezského kraje).
 • 3. Rozvoj obchodní spolupráce v rámci zemí V4 (mikroregion ČR-SR-PL).

 

Zdravotnictví a sociální program

 • 1. Dostupná zdravotní péče (rozšíření lékařských pohotovostních služeb, vč. zajištění základní zubní péče). Znovuotevření Orlovské nemocnice v plném rozsahu a odlehčení ostatních zdravotnických zařízení v oblasti.
 • 2. Dostupné bydlení pro mladé a přehodnocení bytové politiky v kraji (zastavení vysídlování MSk).
 • 3. Důstojné stáří pro seniory (zvýšení dostupnosti kultury a sportu – dotace do kultury a sportu formou sociálního vstupného).
 • 4. Podpora rozšíření terénní pečovatelské služby pro nemocné a seniory.

 

Doprava

 • 1. Chceme v kraji efektivně fungující letiště s osobní leteckou přepravou, příliv hostů a cestujících do regionu, ne devalvaci investic do infrastruktury letiště jeho transformací na pouhé Asia-cargo překladiště.
 • 2. Zachování bezpoplatkových úseků pro osobní dopravu a zrušení poplatků (např. F-M – OV). Dálniční poplatky by měly být stanoveny pouze pro hlavní dokončené dopravní tahy a koridory.
 • 3. Omezení tranzitní kamionové přepravy na nezpoplatněných úsecích a kontrolní vážní stanoviště.
 • 4. Podporovat obce při řešení parkovacích kapacit v dopravních uzlech a na příjezdech do měst.

 

Investice a cestovní ruch

 • 1. Podpora cestovního ruchu v MSk (letiště, Beskydy, Jeseníky, apod., snadnější dostupnost pro občany a možnost leteckých příletů do MSk pro zahraniční turisty).
 • 2. Multijazyčná podpora cestovního ruchu a pomoc s adaptací provozovatelů na zahraniční turisty.
 • 3. Podpora kultury (festivalová turistika, odkaz na velká jména v regionu, národopisné slavnosti).
 • 4. Podpora cykloturistiky.
 • 5. Podpora vědy, výzkumu a inovací (STOP odlivu mozků z MSk, tvorba inovačních a vývojových center na zrekultivovaných územích Karvinska, technologické start-upy).